INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Angajamentul de confidențialitate:

S.C. ABEMAR MED S.R.L. (denumită în continuare „Societatea”) recunoaște dreptul fundamental al persoanei fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și se angajează să ia toate măsurile adecvate pentru a asigura protecția acestora, cu respectarea prevederilor legale valabile în România și Uniunea Europeană.

Societatea este operator al tuturor informațiilor privind persoana fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare„ persoană vizată”), cu care vine în contact în desfășurarea obiectului de activitate si își asumă obligația de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane vizate.

Societatea se obligă să-și informeze direct întreg personalul cu privire la prevederile Regulamentului (UE) nr.

679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare „Regulamentul”) și în mod special pe cei implicați direct în derularea relațiilor comerciale cu partenerii.

Societatea nu prelucrează date cu caracter personal ale copiilor sub vârsta de 16 ani, cu excepția celor transmise sau autorizate de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

Societatea își informează toți partenerii cu privire la obligația acestora de a-și informa, la rândul lor, reprezentanții și delegații / împuterniciții desemnați în relația cu Societatea cu privire la prelucrarea datelor acestora de către Societate, în scopul gestionării contractelor și raporturilor comerciale în derulare și în scopul îndeplinirii unor obligații legale și a cerințelor impuse prin normative interne.

  1. Categoriile de date cu caracter personal:

Pentru realizarea scopurilor detaliate mai jos, putem prelucra următoarele date cu caracter personal (după caz): nume și prenume, CNP, serie și număr act de identitate, adresa de domiciliu/reședința, număr de telefon, adresă de e-mail, semnătură, imagini video, cetățenie, cont bancar, denumire societate, CIF/CUI, etc.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară Societății pentru a realiza activitățile caracteristice domeniilor sale de activitate, conform celor menționate la pct. 3.

Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date atrage imposibilitatea Societății de a realiza activitățile caracteristice domeniilor sale de activitate și implicit de a răspunde prompt și eficient cerințelor dvs.

  1. Scopurile prelucrării: furnizarea produselor din productia proprie si de la terți; depozitare, manipulare pentru produsele proprii și pentru clienți; procesarea comenzilor și cererilor partenerilor în legătură cu produsele; acceptarea, expedierea și facturarea comenzilor; monitorizarea livrării produsului la destinație în condiții optime; urmărirea respectării termenelor de plată agreate; soluționarea cererilor, întrebărilor sau reclamațiilor inițiate de parteneri; comunicarea ofertelor actualizate de produse și preturi; promovarea produselor noi; urmărirea randamentului produselor furnizate; asigurarea suportului tehnic cu privire la produsele furnizate; monitorizarea satisfacției partenerilor; protecția persoanelor privind securitatea și sănătatea în muncă; protecția și paza persoanelor, bunurilor și valorilor; furnizarea informațiilor solicitate de autorități în exercitarea atribuțiilor de control.
  2. Temeiurile prelucrării: îndeplinirea unor obligații legale (prevăzute în Codul Fiscal etc); exercitarea interesului legitim ca societate comercială în domeniul furnizării de produse cosmetice (expedierea comenzilor, livrarea produselor la destinație, soluționarea reclamațiilor etc.); protejarea intereselor vitale ale persoanei (în caz de urgență medicală); satisfacerea cerințelor partenerilor în baza consimțământului liber exprimat (unde este cazul).
  3. Destinatari:

În vederea desfășurării activității, Societatea poate dezvălui datele cu caracter personal doar persoanelor în măsură să le cunoască, în condițiile legii (de exemplu: autorități publice, organisme de certificare, persoane abilitate, în baza secretului de serviciu sau a acordului de confidențialitate).

Societatea solicită tuturor partenerilor să asigure măsurile adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

 

  1. Durata prelucrării datelor cu caracter personal: este durata îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate (atât pe perioada de derulare a relației comerciale, cât și pe cea de stocare a documentelor și înregistrărilor conform legii); pe durata îndeplinirii unei obligații legale, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, până la momentul retragerii consimțământului; până la momentul exercitării dreptului la opoziție.

7. Drepturile persoanei vizate

Societatea face cunoscut tuturor persoanelor vizate că le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere (uitare), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere.

Aceste drepturi pot fi exercitate de persoana vizată prin formularea unei cereri scrise, datate și semnate pe care o va comunica Societății.

De asemenea, persoana vizată are posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

(Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) sau de a introduce o acțiune în justiție, în cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

  1. Alte informații

Societatea recomandă persoanei vizate să verifice periodic Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal postată pe website-ul nostru, pentru a fi în permanență informată în legătură cu angajamentul nostru.  Societatea sfătuiește persoana vizată să verifice și să aplice, pentru sine și pentru membrii familiei sale, metodele care o ajută să gestioneze în condiții de siguranță și în mod responsabil datele cu caracter personal.